FOR BULGARIA CITIZENS United States American ESTA Visa Service Online - USA Electronic Visa

Check with seller
November 20, 2023 Sofia, Bulgaria 20

Description

Кое лице трябва да кандидатства за USA Visa Online. Ако сте гражданин на държава, която има пакт със САЩ за програма за освобождаване от виза, и също така НЯМАТЕ виза за посещения в САЩ, тогава отговаряте на условията. Пътуването ви е за по-малко от три месеца. Вашето намерение да посетите Америка е по работа или за почивка. Трябва да кандидатствате за ново разрешение или виза за САЩ за едно лице или група лица. КАКВА документация е необходима за кандидатстване за USA Visa Online Валиден паспорт(и) от Visa Waiver Program. Вашата страна трябва да е в Списъка на страните без визи, имате нужда от легитимен имейл адрес, за да получите US Visa Online. Смартфон и имейл за точка за спешен контакт на посетителите. Когато попълните и поставите формуляра и заплатите таксата за обработка, ще получите номер на ESTA заявление, който може да бъде проследен онлайн за кандидатстване за виза в САЩ. Всяка разрешена индивидуална виза за САЩ е валидна само за 2 години и позволява многократни посещения в СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ. Ако вашият паспорт изтича след по-малко от две години, тогава вашата USA Visa Online ще бъде валидна само до датата на изтичане на паспорта. Много държави са разрешени за онлайн виза за САЩ, някои от тях включват Израел, Португалия, Германия, Латвия, Холандия, Гърция, Лихтенщайн, Швеция, Андора, Финландия, Франция, Ирландия, Бруней, Хърватия, Швейцария, Италия, Естония, Австралия, Корея , Южна, Япония, Исландия, Испания, Белгия, Литва, Норвегия, Унгария, Словакия, Дания, Люксембург, Тайван, Словения, Австрия, Полша, Обединено кралство, Сан Марино, Нова Зеландия, Сингапур, Чили, Монако, Чешка република, Малта . Ако целта на пътуването е туризъм или бизнес, тогава  Which person should apply for USA Visa Online. If You are a citizen of a country which has a pact with USA for Waiver of Visa Program, and you also DO NOT have any Visits Visa to USA then you are eligible. Your journey is for less than three months. Your intention to visit America is for business or recreation. You need to apply for a new authorization or USA Visa for one individual or a group of person. WHAT documentation is needed to apply USA Visa Online A Valid passport(s) from a Visa Waiver Program. Your country should be in the List of Visa Waiver Countries, you need a legitimate e mail address to get US Visa Online. Visitor emergency point of contact smartphone and email. When you complete and put up the form and pay the processing charge, you will get an ESTA application number that can be tracked online for US Visa Application. Each permitted individual US Visa Only is for 2 years validity and allows multiple visits to the UNITED STATES OF AMERICA. If your passport expires in less than two years then your USA Visa Online will be valid only till the passport expiration date. Many countries are allowed USA Visa Online, some of them include, Israel, Portugal, Germany, Latvia, Netherlands, Greece, Liechtenstein, Sweden, Andorra, Finland, France, Ireland, Brunei, Croatia, Switzerland, Italy, Estonia, Australia, Korea, South, Japan, Iceland, Spain, Belgium, Lithuania, Norway, Hungary, Slovakia, Denmark, Luxembourg, Taiwan, Slovenia, Austria, Poland, United Kingdom, San Marino, New Zealand, Singapore, Chile, Monaco, Czech Republic, Malta. If the purpose of the trip is Tourism or Business then 

Visit for more :          


https://www.us-visa-online.org/bg/visa/                      
Contact us :        


Address : ul. "Filip Makedonski" 10, 4000 Tsentar, Plovdiv, Bulgaria          


Phone : +359 32 275 160        


Email : info@usaestavisaonline.com                    


Website : https://www.us-visa-online.org/bg/visa/                              


 


Business Hours : 24/7/365Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest